Ochrona danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych

jest  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. Gustawa Morcinka reprezentowana przez Dyrektora Szkoły

41 – 902 Bytom, ul. Orląt Lwowskich 12 b

Dane kontaktowe inspektora:

Inspektor IOD  w SPS nr 40 im. Gustawa Morcinka w Bytomiu – Pan Maciej Zadora, mail: iod_edu@um.bytom.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

 1. w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – 4.5.2016 PL Dz. U. UE L 119/1;
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59);
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2159);
  • akty wykonawcze do w/w ustaw;
 2. odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa;
 3. dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;
 4. osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679); dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 5. podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne;
 6. w przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.
Przewiń do góry